I. Informacje Ogólne.

1. Sklep internetowy pod adresem www.ledcorn.pl, prowadzony jest przez Firmę Handlowo-Usługową "M" z siedzibą w Bydgoszczy przy ul.Gen.Stanisława Taczaka 6, zwaną Sprzedającym. Firma jest płatnikiem podatku VAT - NIP 5541052519 Regon 091175562. Firma zrejestrowana w EDG prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy pod nr 43986.

2. Uważa się, że Kupujący zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte, składając zamówienie.

3. Ceny towarów znajdujących się w ofercie na www.ledcorn.pl, wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT i nie obejmują kosztów przesyłki, które ponosi Kupujący.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów znajdujących się w ofercie, a także wszelkiego rodzaju promocji i wyprzedaży. Zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.

5. Towary prezentowane na stronach www.ledcorn.plnie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www.ledcorn.pl nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie sklepu.

6. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

 II. Zamówienia/Dostawa/Płatność.

1. Zamówienia towarów mogą składać pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której przepisy dają zdolność prawną. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zawarcie przez Kupującego umowy kupna - sprzedaży zamawianych towarów ze Sprzedającym.

2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza znajdującego się na stronie sklepu internetowego www.ledcorn.pl. Kupujący nie musi zakładać konta, może skorzystać z zakładki "złóż zamówienie".

3. Kupujący zobowiązuje się do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza "Zamówienie", umożliwającego jego realizację. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne. Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia, otrzyma on odpowiedź potwierdzającą jego przyjęcie ze wszelkimi danymi umożliwiającymi realizację.

5. Płatność za zamówiony towar - przelew na konto Sprzedającego w terminie 3 dni lub za pobraniem w czasie odbioru towaru od kuriera.

6. Jeśli po złożeniu zamówienia okaże się, że produkt jest niedostępny, Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, poinformuje o tym fakcie Kupującego i zwróci zapłaconą przez niego kwotę. 
7. Każda transakcja dokumentowana jest fakturą VAT - na życzenie Kupującego.

III. Uprawnienie do odstąpienia od umowy.

1. Kupującemu, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, Ustawa z dnia 23.04.64r., przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli w terminie 14 dni. Przesyłkę należy nadać na adres: ul. Gen.Stanisława Taczaka 6/38, 85-793 Bydgoszcz.

2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru (wydanie rzeczy). W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostawy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty przesłania oświadczenia. Zakupiony towar należy zwrócić na adres podany w pkt.1.

4. Konsument  ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Oznacza to, że Kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić towar, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym, czyli sprawdzić jego kompletność czy parametry techniczne. Konsument nie może normalnie użytkować rzeczy, w przeciwnym razie odstępując od umowy może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości. 

5. Zwracany przez Kupujacego towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Koszt opakowania towaru i dostawy ponosi Kupujący.

6. W przypadku zwrotu towaru, zwrot środków nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia, z tym, że Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania towaru (potwierdzenia). Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba, że Kupujacy wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7. Kupujący może przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres e-mail: ledtechnika@wp.plJeżeli Kupujący skorzysta z tej możliwości, Sprzedający prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną).

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Miejscowość, data

………………………………………
………………………………………
………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)


                                                                                       Firma Handlowo-Usługowa”M”
                                                                                       ul.Gen.Stanisława Taczaka  6/38
                                                                                       85-793 Bydgoszcz
                                                                                       fax 523468551
                                                                                       e-mail: ledtechnika@wp.pl

 

Ja/My,  niniejszym informuję/informujemy,  o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (nazwy przedmiotów, nr zamówienia)
- data odbioru rzeczy.................................
- podpis konsumenta(-ów)  (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 IV. Reklamacje.

1. Jeśli przesyłka nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwierania, należy w obecności kuriera, listonosza lub na poczcie sporządzić protokół szkody.

2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności doręczyciela (kuriera). Spisanie takiego protokołu przez Konsumenta ma charakter dobrowolnej pomocy.

3. W przypadku ewentualnych reklamacji dotyczących zawartej umowy, należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, składając reklamację pisemnie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko Kupującego, adres, adres e-mail, nr dokumentu sprzedaży lub przedstawić dowód zakupu oraz opisać przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Kupującego.

4. Jeśli podane w reklamacji dane lub informacje będą wymagać uzupełnienia, Sprzedający przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Klient składający reklamację powinien dostarczyć przedsiębiorcy wadliwy towar – odesłać go lub osobiście dostarczyć do miejsca wskazanego w umowie (jeżeli tego miejsca nie określono, tam gdzie został mu wydany).

5. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

6. W przypadku uznanej reklamacji towaru koszty jego ponownego odesłania ponosi Sprzedający.

7. Od dnia 09.01.2016r. zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 524/2013, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR. 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

V. Informacje pozostałe.

1. Dane osobowe Kupującego podlegają ochronie zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r., Dz. U. nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami. Kupujący ma prawo wglądu w swoje dane zapisane w sklepie oraz prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia.

2. Kupujący zakładając konto lub składając zamówienie lub zapytanie ofertowe wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego dla celów realizacji umowy.

3. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie korespondencji o charakterze handlowym i reklamowym od Sprzedającego, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda ta jest udzielana przez Kupujacego w formularzu rejestracyjnym i nie jest warunkiem realizacji zamówienia.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego z późn.zm. (Dz.U.nr 141 poz.1176) oraz Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową.

5. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Bydgoszcy. Informacje na ten temat znajdują się pod http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 


NOWOŚCI

------------------------
Pokaż wszystkie

POLECAMY
Oprogramowanie sklepu: Sklepna5.pl
Ta strona używa plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies, w jaki sposób z nich korzystamy oraz jak je wyłączyć, kliknij [polityka cookies]. Aby ta informacja nie pojawiała się więcej kliknij [zgadzam się].