Regulamin

I. Informacje Ogólne

 1. Sklep internetowy pod adresem www.ledcorn.pl, prowadzony jest przez firmę LEDCORN Mariola Zawadzka z siedzibą w Bydgoszczy przy ul.Gen.Stanisława Taczaka 6, zwaną Sprzedającym. Firma jest płatnikiem podatku VAT - NIP 5541052519, Regon 091175562. Firma zarejestrowana w EDG prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy pod nr 43986. Administratorem przekazywanych danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Sprzedający.
 2. Uważa się, że Kupujący zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte, składając zamówienie.
 3. Ceny towarów znajdujących się w ofercie na www.ledcorn.pl, wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT i nie obejmują kosztów przesyłki, które ponosi Kupujący.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów znajdujących się w ofercie, a także wszelkiego rodzaju promocji i wyprzedaży. Zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
 5. Towary prezentowane na stronach www.ledcorn.plnie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www.ledcorn.pl nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie sklepu.
 6. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

II. Zamówienia / Dostawa / Płatność

 1. Zamówienia towarów mogą składać pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której przepisy dają zdolność prawną. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zawarcie przez Kupującego umowy kupna - sprzedaży zamawianych towarów ze Sprzedającym.
 2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza znajdującego się na stronie sklepu internetowego www.ledcorn.pl. Kupujący nie musi zakładać konta, może skorzystać z zakładki "złóż zamówienie".
 3. Kupujący zobowiązuje się do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza "Zamówienie", umożliwiającego jego realizację. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne. Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia, otrzyma on odpowiedź potwierdzającą jego przyjęcie ze wszelkimi danymi umożliwiającymi realizację.
 5. Płatność za zamówiony towar - przelew na konto Sprzedającego w terminie 3 dni lub za pobraniem w czasie odbioru towaru od kuriera.
 6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności on-line jest Blue Media S.A.
  Płatności elektroniczne - PRZELEWY TRANSFEROWE oraz e-PRZELEWY i KARTY PŁATNICZE:
  * Visa
  * Visa Electron
  * MasterCard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro.
 7. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
 8. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.
 10. Jeśli po złożeniu zamówienia okaże się, że produkt jest niedostępny, Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, poinformuje o tym fakcie Kupującego i zwróci zapłaconą przez niego kwotę.
 11. Każda transakcja dokumentowana jest fakturą VAT - na życzenie Kupującego.

III. Uprawnienia do odstąpienia od umowy

 1. Kupującemu, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, Ustawa z dnia 23.04.64r., przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli w terminie 14 dni. Przesyłkę należy nadać na adres: ul. Gen.Stanisława Taczaka 6/38, 85-793 Bydgoszcz.
 2. Od 01.01.2021r. takie prawo, prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni od jego otrzymania będzie przysługiwało także Przedsiębiorcom - osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą i zawierających umowę bez związku z zawodowym charakterem. W innym przypadku zostaje wyłączona rękojmia.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru (wydanie rzeczy). W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostawy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty przesłania oświadczenia. Zakupiony towar należy zwrócić na adres podany w pkt.1.
 5. Konsument i Przedsiębiorca, zwani Kupującymi, ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Oznacza to, że Kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić towar, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym, czyli sprawdzić jego kompletność czy parametry techniczne. Kupujący nie może normalnie użytkować rzeczy, w przeciwnym razie odstępując od umowy może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości.
 6. Zwracany przez Kupującego towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Koszt opakowania towaru i dostawy ponosi Kupujący. W przypadku korzystania z płatności elektronicznych, ponosi on wówczas koszt prowizji.
 7. W przypadku zwrotu towaru, zwrot środków nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia, z tym, że Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania towaru (potwierdzenia). Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba, że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Kupujący może przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres e-mail: ledcorn1@ik.bydgoszcz.pl. Jeżeli Kupujący skorzysta z tej możliwości, Sprzedający prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną).

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

data...................................

………………………………………
………………………………………
………………………………………
Imię i nazwisko Konsumenta(-ów)
lub nazwa i NIP Firmy
Adres


                                                                                       LEDCORN Mariola Zawadzka
                                                                                       ul.Gen.Stanisława Taczaka  6/38
                                                                                       85-793 Bydgoszcz
                                                                                       fax 523468551
                                                                                       e-mail: ledcorn1@ik.bydgoszcz.pl

 

Ja/My (Firma),  niniejszym informuję / informujemy,  o moim / naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (nazwy przedmiotów, nr zamówienia)

-  data odbioru rzeczy...................................

- data i nr faktury (paragonu) .........................................................

- nr konta ........................................................................................

-  podpis........................................................
 (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Oświadczam, że zwracane produkty, nie mają związku z zawodowym charakterem
( tylko dla Przedsiębiorcy)
-  podpis i pieczątka..........................................................

 

IV. Reklamacje

 1. Jeśli przesyłka nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwierania, należy w obecności kuriera, listonosza lub na poczcie sporządzić protokół szkody.
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności doręczyciela (kuriera). Spisanie takiego protokołu przez Konsumenta ma charakter dobrowolnej pomocy.
 3. W przypadku ewentualnych reklamacji dotyczących zawartej umowy, należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, składając reklamację pisemnie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko Kupującego, adres, adres e-mail, nr dokumentu sprzedaży lub przedstawić dowód zakupu oraz opisać przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Kupującego.
 4. Jeśli podane w reklamacji dane lub informacje będą wymagać uzupełnienia, Sprzedający przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
 6. Klient składający reklamację powinien dostarczyć przedsiębiorcy wadliwy towar – odesłać go lub osobiście dostarczyć do miejsca wskazanego w umowie (jeżeli tego miejsca nie określono, tam gdzie został mu wydany).
 7. Adres zwrotu: LEDCORN ul.Gen.Stanisława Taczaka 6/38, 85-793 Bydgoszcz.
 8. W przypadku uznanej reklamacji towaru koszty jego ponownego odesłania ponosi Sprzedający.
 9. Od dnia 09.01.2016r. zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 524/2013, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR. 
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
V. Dane osobowe - Polityka prywatności

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że Administratorem danych osobowych jest firma LEDCORN Mariola Zawadzka z siedzibą w Bydgoszczy przy ul.Gen.Stanisława Taczaka 6/38.

1. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego, mają na celu zgodnie z podstawą prawną przetwarzania danych - RODO art.6 ust.1:

 • sprzedaż produktów oferowanych przez Sprzedającego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • świadczenia usługi prowadzenia konta Kupującego w sklepie internetowym,
 • wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - tylko w przypadku wyrażenia zgody przez Kupującego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy kupna - sprzedaży.
Ponadto gromadzenie danych osobowych służy do:
 • generowania listów przewozowych koniecznych do realizacji zamówienia,
 • prowadzenia korespondencji z klientami oraz kontrahentami,
 • wystawiania faktur oraz innych dokumentów księgowych,
 • informowania o akcjach promocyjnych i wyprzedażowych.
2. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas realizacji umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń organów publicznych (podatkowych) lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

3. Administrator udostępnia dane Kupującego:
 1. wybranym podmiotom lub pośrednikom świadczącym usługi transportowe, realizującym przesyłki na zlecenie Administratora,
 2. podmiotom świadczącym usługi księgowe i hostingowe oraz wspierającym systemy informatyczne,
 3. podmiotom związanym z bieżącą działalnością, np: świadczące lub pośredniczące w usługach teleinformatycznych, w tym płatnościach elektronicznych,
 4. osobom, organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz innym instytucjom uprawnionym do dostępu do danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów.
4. Bezpieczeństwo zakupów w e-sklepie LedCorn.pl to Nasz priorytet, dlatego szyfrowanie danych protokołem SSL jest gwarantem zachowania poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną. Zastosowany certyfikat SSL jest narzędziem zapewniającym ochronę witryn internetowych, a pełne bezpieczeństwo jest efektem szyfrowania komunikacji pomiędzy komputerami.
 
5. Kupujący-Klient ma prawo dostępu do swoich danych, a także ma prawo żądać ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania bądź sprostowania, poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Administratora: ledcorn@ik.bydgoszcz.pl
 
VI. Informacje pozostałe
 1. Dane osobowe Kupującego podlegają ochronie zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. Kupujący ma prawo wglądu w swoje dane zapisane w sklepie oraz prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia.
 2. Kupujący zakładając konto lub składając zamówienie lub zapytanie ofertowe wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego dla celów realizacji umowy.
 3. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie korespondencji o charakterze handlowym i reklamowym od Sprzedającego, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda ta jest udzielana przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym i nie jest warunkiem realizacji zamówienia.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego z późn.zm. (Dz.U.nr 141 poz.1176) oraz Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności rzeczy z umową.
 5. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem (między przedsiębiorcami) zostaje wyłączona.
 6. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy. Informacje na ten temat znajdują się pod http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

VII. Opinie w Sklepie Internetowym www.ledcorn.pl

 1. Nasz Klient ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych na www.ledcorn.pl. Przedmiotem opinii może być ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu.
 2. Sprzedający po dokonanych zakupach, wysyła do Klienta wiadomość e-mail z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza on-line umożliwiającego jej wystawienie. Formularz on-line umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii, Sprzedający ponawia jednorazowo maila po 7 dniach od wysłania pierwszej wiadomości.
 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.
 4. Wystawione przez Klientów opinie są publikowane na www.ledcorn.pl i są dostępne dla wszystkich odwiedzających Sklep Internetowy.
 5. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych (pozornych) umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedający ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 6. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedającego, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedającego lub osób trzecich.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl